Quantitative Aptitude: Quadratic Equations Questions Set 65

 1. I) m2 – 3m – 28 = 0
  II) n2 – n – 72 = 0
  m
  m<=n
  m>n
  m>=n
  Can’t be determined
  Option E
  I) m2 – 3m – 28 = 0
  (m + 4) (m – 7) = 0
  M = -4, 7
  II) n2 – n – 72 = 0
  (n + 8) (n – 9) = 0
  N = -8, 9
  Can’t be determined

   

 2. I) 3m2 + 19m + 28 = 0
  II) 2n2 + 13n + 21 = 0
  m
  m<=n
  m>n
  m>=n
  Can’t be determined
  Option E
  I) 3m2 + 19m + 28 = 0
  3m2 + 12m + 7m + 28 = 0
  3m (m + 4) + 7 (m + 4) = 0
  (3m + 7) (m + 4) = 0
  m = -7/3, -4 = -2.33, – 4
  II) 2n2 + 13n + 21 = 0
  2n2 + 6n + 7n + 21 = 0
  2n (n + 3) + 7 (n + 3) = 0
  (2n + 7) (n + 3) = 0
  n = -7/2, -3 = -3.5, -3
  I) 3m2 + 19m + 28 = 0
  3m2 + 12m + 7m + 28 = 0
  3m (m + 4) + 7 (m + 4) = 0
  (3m + 7) (m + 4) = 0
  m = -7/3, -4 = -2.33, – 4
  II) 2n2 + 13n + 21 = 0
  2n2 + 6n + 7n + 21 = 0
  2n (n + 3) + 7 (n + 3) = 0
  (2n + 7) (n + 3) = 0
  n = -7/2, -3 = -3.5, -3
  Can’t be determined

   

 3. I) 2m – 3n = -6
  II) 3m + 4n = 25
  m < n
  m<=n
  m>n
  m>=n
  can’t be determined
  Option A
  2m-3n = -6 –> (1)
  3m + 4n = 25 –> (2)
  Bn solving the equation (1) and (2),
  m = 3, n = 4
  m < n

   

 4. I) 12m2– 37m + 21 = 0
  II) 15n2 + 54n + 27 = 0
  m < n
  m<=n
  m > n
  m>=n
  can’t be determined
  Option C
  I) 12m2 – 37m + 21 = 0
  12m2 – 28m – 9m + 21 = 0
  4m (3m – 7) – 3 (3m – 7) = 0
  (4m – 3) (3m – 7) = 0
  m = ¾, 7/3 = 0.75, 2.33
  II) 15n2 + 54n + 27 = 0
  15n2 + 45n+ 9n + 27 = 0
  15n (n + 3) + 9 (n + 3) = 0
  (15n + 9) (n + 3) = 0
  n = -9/15, -3 = -3/5, -3

   

 5. I) m2 + 3√7 m – 70 = 0
  II) n2 + 2√3 n – 105 = 0
  m < n
  m<=n
  m>n
  m>=n
  Can’t be determined
  Option E
  I) m2 + 3√7 m – 70 = 0
  m2 + 5√7 m – 2√7 m – 70 = 0
  (m + 5√7) (m – 2√7) = 0
  m = 2√7, – 5√7
  II) n2 + 2√3 n – 105 = 0
  n2 + 7√3 n – 5√3 n – 105 = 0
  (n + 7√3) (n – 5√3) = 0
  n = 5√3, – 7√3
  Can’t be determined

   

 6. I) 14x² – 5√15 x – 90 = 0

  II) 6y² + √21 y – 21 = 0

  x < y
  x<=y
  x>y
  x>=y
  relationship between x and y cannot be determined
  Option E
  I) 14x²-5√15 x-90=0

  14x²-12√15 x+7√15 x – 90 = 0

  2x(7x – 6√15)+ √15(7x – 6√15) = 0

  (2x + √15)(7x – 6√15) = 0

  x = -√15/2, (6√15)/7

  II) 6y²+√21 y-21=0

  6y²+3√21 y-2√21 y -21=0

  3y(2y+√21)- √21(2y+√21)=0

  (3y- √21)(2y+√21)=0

  y =√21/3 ,-√21/2

  Hence, relationship between x and y cannot be determined

   

 7. I) 3×2– 13√2x + 24 = 0

  II) y2– 4√2y + 6 = 0

  x < y
  x<=y
  x>y
  x>=y
  relationship between x and y cannot be determined
  Option E
  I) 3×2– 13√2x + 24 = 0

  3x2 – 9√2x – 4√2x + 24 = 0

  3x(x – 3√2) – 4√2 (x – 3√2) = 0

  (3x – 4√2)(x – 3√2) = 0

  x = 4√2/3, 3√2

  II)y2– 4√2y + 6 = 0

  y2 – √2y – 3√2y + 6 = 0

  y(y – √2) – 3√2 (y – √2) = 0

  (y – √2) (y – 3√2) = 0

  y = √2, 3√2

  Hence, relationship between x and y cannot be determined

   

 8. I) 3×2– (6 + √5)x + 2√5 = 0

  II) 8y2– (16 + 3√5)y + 6√5 = 0

  x < y
  x<=y
  x>y
  x>=y
  relationship between x and y cannot be determined
  Option E
  I) 3×2– (6 + √5)x + 2√5 = 0

  3x2 – 6x – √5x + 2√5 = 0

  3x (x – 2) – √5 (x – 2) = 0

  (3x – √5) (x – 2) = 0

  x = √5/3,2

  II) 8y2– (16 + 3√5)y + 6√5 = 0

  8y2 – 16y – 3√5y + 6√5 = 0

  8y (y – 2) – 3√5 (y – 2) = 0

  (8y – 3√5) (y – 2) = 0

  y = (3√5)/8, 2

  Hence, relationship between x and y cannot be determined

   

 9. I) 18x² – 63x + 40 = 0

  II) 12y² + 47y + 45 = 0

  x < y
  x<=y
  x>y
  x>=y
  relationship between x and y cannot be determined
  Option C
  I) 18x² – 63x + 40 = 0

  18x²-15x-48x+40=0

  3x(6x-5)-8(6x-5)=0

  (3x-8)(6x-5)=0

  x=8/3,5/6

  II) 12y²+47y+45=0

  12y²+27y+20y+45=0

  3y(4y+9)+5(4y+9)=0

  (3y+5)(4y+9)=0

  Y =-5/3,-9/4

  Hence, x > y

   

 10. I) 20x²-119x+176=0

  II) 45y²+200y+155=0

  x < y
  x<=y
  x>y
  x>=y
  relationship between x and y cannot be determined
  Option C
  I) 20x²-119x+176=0

  20x²-64x-55x+176=0

  4x(5x-16)-11(5x-16)=0

  (4x-11)(5x-16)=0

  x=11/4,16/5

  II)

  45y²+200y+155=0

  45y²+45y+155y+155=0

  45y(y+1)+155(y+1)=0

  (45y+155)(y+1)=0

  y=-155/45,-1

  Hence, x > y

   

Related posts

Leave a Comment